جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران- اخبار مرکز
برگزاری وبینار آموزشی همیاری برای مقابله با خودکشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/16 | 
زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۹ شهریور

نشانی مطلب در وبگاه جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=156.41275.105750.fa
برگشت به اصل مطلب