انجمن علمی پیشگیری از خودکشی- فیلم و نکات آموزشی
مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت در پی انتشار خبر اقدام به خودکشی دو نوجوان در روزهای اخیر در رسانه ها: رسانه ها در ارتقای سواد سلامت روان جامعه بکوشند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۶ | 
✳️ مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت در پی انتشار خبر اقدام به خودکشی دو نوجوان در روزهای اخیر در رسانه ها:

⭕️ رسانه ها در ارتقای سواد سلامت روان جامعه بکوشند

⭕️ هرگونه رفتار آسیب زننده به خود و یا هرگونه تهدید به خودکشی از سوی نوجوانان باید جدی گرفته شود

⭕️ باید نوجوان را برای دریافت خدمات درمانی و روانپزشکی حمایت و همراهی کنیم

⭕️ عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و خانوادگی در  پدیده خودکشی تاثیر مستقیم و غیرمستقیم دارند

⭕️ برای پیشگیری از این پدیده نیاز به همکاری همه دستگاه ها و ارگان ها با وزارت بهداشت است

⭕️ برنامه ملی پیشگیری از رفتارهای خودکشی در حال اجراست

 

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پیشگیری از خودکشی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=156.32853.56585.fa
برگشت به اصل مطلب